Notícies d’interès

Drets Socials aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge que marca les línies de futur dels propers 20 anys

Publicada a Convocatòries, jove_segrià, Novetats, Societat i Cultura. el Divendres 22 de octubre de 2021


La conselleria de Drets Socials ha donat llum verda a la tramitació i aprovació del Pla territorial sectorial de l’habitatge (PTSH). La consellera Violant Cervera ha signat l’aprovació inicial del Pla, que quedarà enllestit en el primer semestre de l’any 2022.

Aquesta planificació ha de permetre que totes les llars que es formin en els propers 20 anys puguin accedir a un habitatge digne.

Per assolir aquests objectius, el Pla estableix un increment del parc de lloguer social fins arribar al 7%.

Els municipis que formen part de les àrees amb demanda residencial forta i acreditada hauran de disposar d’un 15% d’habitatges destinats a polítiques socials.

El Pla territorial sectorial de l’habitatge, d’acord amb el que determina l’article 12 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, té com a principal objecte constituir el marc orientador per a l’aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques d’habitatge.

163 municipis de Catalunya, que aglutinen més del 80% de la població, hauran de disposar d’un 15% mínim d’habitatges destinats a polítiques socials en el termini de 20 anys.

Per a la consecució d’aquests objectius, el PTSH divideix el territori de Catalunya en àrees que configuren els àmbits d’actuació. Així doncs, el Pla estableix una divisió territorial en àrees de demanda residencial forta i acreditada, àrees preferents, àrees no preferents i àrees rurals.

Formen part de l’àrea de demanda residencial forta i acreditada 163 municipis que suposen el 82,7% de la població de Catalunya, que són els que tenen l’obligació de complir amb l’objectiu de la solidaritat urbana, que vol dir que hauran de disposar d’un 15% mínim d’habitatges destinats a polítiques socials. La definició d’aquests municipis i la seva divisió en dos subtipus d’àrees de demanda residencial forta i acreditada s’ha realitzat atenent a la seva rellevància territorial i pes demogràfic.

El pla també preveu la possibilitat que, altres municipis que ho vulguin, puguin formar part dels de demanda residencial forta i acreditada, si són municipis colindants amb algun municipi de demanda forta. Així mateix, també obre la porta a la possibilitat que els municipis es puguin mancomunar i fer una planificació supramunicipal (si són municipis colindants) que els permeti assolir els objectius de manera conjunta.

300.000 habitatges per a polítiques socials per assolir l’objectiu de solidaritat urbana

El PTSH fa una estimació per als propers 20 anys segons la qual serà necessari obtenir 300.000 habitatges destinats a polítiques socials en les àrees de demanda forta i acreditada.

Actualment, el parc de lloguer social està format per uns 54.000 habitatges que caldrà ampliar fins als 255.000 per assolir l’objectiu de solidaritat urbana i arribar a un 7% d’habitatge amb lloguer social.

A més d’ampliar el parc de lloguer social, caldrà impulsar la construcció d’HPO de compravenda i de tinences intermèdies amb 107.800 habitatges.

Plans específics per a àrees rurals

Així mateix, el Pla preveu el seu desplegament parcial mitjançant el desenvolupament de plans específics per les àrees rurals, amb l’objectiu de millorar l’encaix de les polítiques d’habitatge en aquestes zones; pel dret a un habitatge de lloguer; per a les persones grans; de rehabilitació, que permeti planificar les actuacions necessàries per corregir les deficiències del parc d’habitatges en tots els vessants de la rehabilitació, sobretot des de la perspectiva funcional, estructural i energètica; contra el sensellarisme, i pla específic d’habitatge pel dret de les dones i els infants, per fer efectiu el dret a l’habitatge entre les dones, i de manera particular les que pateixen qualsevol forma de violència masclista i es troben en situació de precarietat econòmica.