Notícies d’interès

Tot i la millora de la taxa d’atur juvenil, l’emancipació cau fins al 18%.

Publicada a Treball. el Dissabte 01 de maig de 2021


La taxa d’ocupació juvenil continua caient i se situa en el 44,6%, dos punts percentuals per sota que el mateix trimestre de l’any anterior (46,6%). El nombre de llocs de treball ocupats per joves ha disminuït molt: de 839.000 el quart trimestre de 2007 a 511.800 el primer trimestre de 2021. És a dir, hi ha 327.200 joves ocupats menys que el 2007 (un -39%). El sector serveis absorbeix gran part de la força laboral a Catalunya, Un 79,7% de les persones joves ocupades ho estan en aquest sector. La proporció de joves ocupats en el sector serveis ha caigut 3,1 punts percentuals (del 82,8% al 79,7%).

Pel que fa a la taxa de temporalitat, una mica menys de la meitat de joves assalariats tenen un contracte temporal (48,3%). En canvi, en les persones assalariades de més de 29 anys aquest percentatge és del 13,5%. En els darrers 10 anys la temporalitat ha tendit a consolidar-se com una forma de contractació gairebé tan habitual com la contractació indefinida, entre les persones joves; mentre que es manté com una contractació molt minoritària entre els de més de 29 anys.

A Catalunya hi ha 164.600 joves a l’atur, 30.600 menys que el mateix trimestre de 2020. La taxa d'atur ha crescut especialment entre les persones joves de nacionalitat estrangera (del 24,5% al 33,7%) i les persones joves sense estudis (del 31,7% al 37,8%). Pel que fa al gènere, la crisi econòmica propiciada per la pandèmia ha invertit la tendència dels darrers anys i la taxa d'atur de les dones joves es consolida per sobre de la dels homes joves (25,7% i 23,1%, respectivament). L’aturada econòmica es reflecteix en la taxa d’atur que se situa en el 24,3%, quatre punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any anterior (20,3%). L’atur continua afectant més als més joves (el 55,4% dels joves de 16 a 19 anys està a l’atur quan la taxa juvenil és del 24,3% i entre les persones de 30 anys i més és de l’11,9%); Aquesta xifra és inferior entre els joves de 20 a 24 anys (29,6%) i entre els joves de 25 a 29 anys (17,1%). L’atur també afecta més als joves amb estudis obligatoris (37,8%) que als joves amb educació postobligatòria (20,2%) i als joves estrangers (33,7%) que als joves amb nacionalitat espanyola (22,2%). Finalment, la taxa d’atur juvenil de llarga durada, la població activa jove fa més d’un any que busca feina, és del 6,8%, mentre que entre les persones de més de 29 anys és del 5,1%.

El nombre de joves, de 16 a 29 anys, en situació d’atur que reben algun tipus de subsidi o prestacions econòmiques és del 14,2%, molt per sota del 37,9% entre les persones de més de 29 anys.

Malauradament, taxa d’emancipació se situa en mínims històrics i cau una mica fins al 18%, en l’anterior trimestre era del 18,6% i en el mateix trimestre de l’any anterior era del 22,5%. La taxa d’emancipació d’aquest trimestre és la més baixa del segle.

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves de 16 a 29 anys. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.